Postavení ženy v Ráji

01.01.2012 09:52

          Všechna chvála patří Bohu, Pánu světů, mír a požehnání s našim Prorokem Muhammadem a jeho rodinou a všemi společníky.

Posmrtný život - všimnul jsem si, že většina otázek žen se týká jejich stavu v Ráji a toho, co je tam očekává. S potěšením jsem shromáždil množství důvěryhodných důkazů hovořících o tomto tématu a vyjádření našich učenců. Takže s Boží pomocí vám je nyní sdělím

Bod č. 1

Není nic špatného na tom, když se ženy ptají na tyto otázky: co s nimi bude v Ráji, jaká je čeká odměna a jaké druhy rozkoší, protože lidská duše je zaslepena myšlenkami na svůj osud a budoucnost a Prorok se nezlobil na společníky pro jejich otázky na budoucnost a Ráj a co je zde očekává. Jednou se ho zeptali: „Z čeho je Ráj vyroben?“ A Prorok řekl: „Cihly jsou ze zlata a stříbra.“ A jednou mu řekli: „Ó Posle Boží, budeme se v Ráji přibližovat ke svým manželkám?“ A Prorok jim odpověděl kladně.

Bod č. 2

Lidská duše je stejná, ať se jedná o duši muže nebo ženy - vzrušená a radující se, když se hovoří o Ráji a jeho různých požitcích. A tak je to správně, s podmínkou, že to nejsou jen pouhé naděje bez následování  správného chování. Alláh říká věřícím:

Toto je ta zahrada, již dali jsme vám v dědictví za to, co konali jste dobrého. 43:72

Proto podněcujte vaše duše dobrými zprávami o Ráji a upevňujte je správnými činy.

Bod č. 3

Ráj a jeho rozkoše nejsou určeny pouze pro muže, ale i pro ženy. V Koránu se říká o Ráji:

...jež připraven je pro bohabojné (muttaqín)....3:133, což jsou zbožní a spravedliví muži a ženy.

Alláh také řekl:

A ten, kdo koná dobré a je věřící  ať je to muž, či žena  ten vejde do ráje a nebude ošizen ani o slupku pecky datlové. 4:124

Bod č. 4

 

Žena by se neměla příliš zaměstnávat otázkami a pátráním po podrobnostech vstupu do Ráje. Co bude dělat? Kam půjde? - a podobné otázky... Je to jako by se chystala na vyprahlou poušť! Mělo by ji stačit vědět, že její vstup do Ráje eliminuje každé neštěstí a zlo, které se jí kdy dotklo. Promění se ve stálé, věčné a nekonečné štěstí. Měla by pro ni být dostačující Boží slova týkající se Ráje:

On je ten, který nás z milosti své ubytoval v příbytku trvalém, v němž nedotkne se nás námaha žádná a nedotkne se nás v něm ani únava. 35:34

A také: I řekne Bůh: Toto je den, kdy prospěje pravdomluvným pravdomluvnost jejich. Pro ně jsou určeny zahrady, pod nimiž řeky tekou, a v nich nesmrtelní navěky budou. A Bůh v nich nalezne zalíbení a oni naleznou zalíbení v Něm a to úspěch bude nesmírný. 5:119

Bod č. 5

Když Alláh zmiňuje lákadla Ráje, jako různé druhy jídla, krásné vyhlídky, oblečení a domy, vždy to zmiňuje pro oba, muže i ženy - každý z nich se bude těšit z toho, co si vysloužil (tj. jako odměnu za svoje dobré skutky). Co je však pravdou, že Alláh skutečně láká muže a jejich touhu po Ráji připomínkou al-húr al-ein (hurisky) a toto lákadlo se nevztahuje na ženy....a ženy se neustále vyptávají jedná druhé, proč tomu tak je!

Odpověď je následující: Vpravdě Alláh nebude dotazován na to, co činí, ale oni budou dotazováni:A On nebude tázán na to, co koná. Zatímco oni budou dotazováni na počtu vydání. 21:23Ale není nic špatného v tom, když budeme hledat důvody této moudrosti z textů šaríje a základů Islámu. Takže říkám:

1. Přirozeností ženy je cudnost - což je dobře známo - a proto ji Alláh nevábí něčím, co u ní způsobuje ostýchavost a čeho se stydí.

2. Ve skutečnosti touha ženy po muži není taková jako touha muže po ženě - což je také dobře známo - a proto Alláh zmiňuje mužům ženy Ráje. Je to potvrzeno i následujícím hadíthem: „Není většího pokušení (fitna) pro muže, než je žena.“ (al-Buchárí). Co se týká žen, touží spíše po krásném oblečení a ozdobách, což je u nich silnější než vlastní touha po muži, neboť to je něco, co je pro ni přirozené a Alláh říká:

 ... co mezi tretkami je vychováno (ženy).... 43:18

3. Šejch ibn Uthajmín řekl: „Alláh zmínil pouze ženy pro muže, protože to muž je pronásledovatelem a to on touží po ženě. Proto byly pro muže zmíněny jako rozkoš v Ráji ženy (al-húr al-ein) a nejsou zde zmíněni partneři pro ženy. Ale není zde také žádný důkaz, že by ženy žádné partnery neměly mít. Spíše je zřejmé, že budou mít partnery ze synů Adama.

 

Bod č. 6

Každá žena bude mít partnera v příštím životě, a to každá, která: 1. Zemřela předtím, než se vdala.

2. Zemřela po svém rozvodu, předtím, než se vdala podruhé

3. Byla vdaná, ale její manžel nevstoupil do Ráje spolu s ní - a hledání útočiště před tímto je u Alláha.

4. Zemřela potom, co se vdala.

5. Její manžel zemřel a ona zůstala neprovdaná dokud sama nezemřela.

6. Její manžel zemřel a ona se podruhé vdala.

Toto jsou různé stavy žen na tomto světě a každý stav má svůj ekvivalent v Ráji:

1. Co se týká ženy, která zemřela předtím, než se vůbec vdala - takovou Alláh provdá v Ráji za muže tohoto světa, podle hadíthu: „V Ráji nebe nikdo svobodný (bez partnera).“ (Muslim)

Šejch Ibn Uthajmín řekl: „Pokud žena nebyla vdaná na tomto světě, zajisté ji Alláh provdá, což ochladí její oko (to je starý arabský výraz pro potěšení) v Ráji.“ Takže potěšení v Ráji není určeno pouze pro muže, ale pro obě pohlaví. A dokonalým potěšením je manželství.

2. Stejný pohled jako na ženu, která zemřela je i na tu, která zůstala rozvedená.

3. Pro příklad ženy, jejíž muž nevstoupí do Ráje šejch Ibn Uthajmín říká: „Co se týká žen Ráje, které nebyly nikdy vdané nebo jejichž manželé nejsou z lidí Ráje – pak budou mezi lidmi Ráje ti z mužů, kteří nikdy nebyli ženatí. Tak budou spolu oddáni.

4. Co se týká ženy, která zemře po svém sňatku, potom v Ráji bude jejím manželem její pozemský manžel.

5. Co se týká ženy, která byla vdaná a její muž zemřel a ona se již podruhé nevdala, potom ona bude jeho ženou i v Ráji.

6. Co se týká ženy, jejíž manžel zemřel a ona se potom ještě vdala, potom ona bude zajisté s tím posledním manželem, bez ohledu na to, kolik jich bylo, neboť Prorok (nmBž) řekl: „Žena bude s posledním z jejích manželů.“ (Silsilah al-Ahadíth as-Sahíhah od al-Albáního). A také podle výroku Hudhajfy k jeho ženě: „Pokud chceš být mou ženou v Ráji, nevdávej se po mně, protože manželka v Ráji bude toho, kdo byl jejím posledním manželem na zemi.“ Proto Alláh zakázal manželkám Proroka oženit se s někým po jeho smrti, tak, aby mohly být jeho manželkami i v Ráji.

Otázka: Jeden posluchač řekl: „Bylo zmíněno, že v prosbě  během pohřební modlitby bychom měli říci: „A vyměň jí jejího manžela za lepšího.“ Jak tedy můžeme o toto žádat, když víme, že její muž na tomto světě bude jejím manželem i ve světě budoucím a kdyby byla zatím svobodná, potom kdo je její manžel?

Šejch Ibn Uthajmín odpovídá: „Pokud nebyla vdaná potom význam slov: „A vyměň ji jejího manžela za lepšího“ je pokud by žila a vdala by se, potom je to muž, který ji byl určen. Pokud byla vdaná a potom zemřela, význam těchto slov je: „Bude mít toho stejného manžela, ale s lepšími vlastnostmi.“ Jak jsem vám již řekl, když například vyměníte ovci za velblouda; bude to výměna popisu (awsáf), stejně jak jsem vám řekl, že Alláh změní nevíru (kufr) za víru (ímán). A jak Alláh řekl v Koránu:

... v den, kdy země nahrazena bude zemí jinou a nebe jiným nebem... 14:48

A země zde, to bude země, ale bude rozšířená a obloha, to bude obloha, ale bude rozštěpena vedví.

Bod č. 7

Bylo zmíněno v autentických hadíthech, že Prorok (nmBž) řekl k ženám: „Vskutku, viděl jsem, že ženy tvořily většinu lidí Pekla.“ A v jiném hadíthu: „Vskutku nejméně obyvatel Ráje tvoří ženy.“ (al-Buchárí a Muslim)

Ale v dalším autentickém hadíthu bylo zmíněno, že na každého muže z tohoto světa připadnou zawdžatán - dvě manželky z žen tohoto světa. Proto se ulamá (islámští učenci) liší ve vysvětlení, jak se mohou tyto hadíthy shodovat: Budou tedy ženy tvořit většinu v Ráji nebo v Pekle?

Někteří z nich říkají, že i když budou ženy tvořit většinu v Ráji, přesto budou tvořit také většinu v Pekle. Al-Qadi řekl: „Většina dětí Adama jsou ženy.“ A někteří z nich říkají: „Přestože ženy budou tvořit většinu z lidí Ohně, jak vyplývá z předcházejících hadíthů, budou tvořit také většinu lidí Ráje, spolu s al-húr al-ein (hurisky), jich bude v Ráji daleko více než mužů.

A jiná skupina učenců říká: „Ne, ženy budou většinou lidí Pekla pouze na počátku, později budou tvořit většinu lidí v Ráji, potom, co budou vyzvednuty z Ohně - a to jsou muslimské ženy.“

Al-Qurtubi říká jako komentář k Prorokovu výroku, že ženy budou tvořit většinu lidí Ohně: „Předpokládáme, že tomu tak bude v době, kdy budou ženy v Ohni, ale později ho opustí díky milosrdenství Alláha Taala, dokud v něm nezůstane nikdo, kdo řekl La ilaha il Alláh (Není boha kromě Alláha), pak budou ženy v Ráji ve většině.

Souhrnem: Ženy by se měly snažit, aby nebyly z lidí Ohně.

Bod č. 8

Když se žena dostane do Ráje, Alláh ji vrátí její mládí a její panenství, jak řekl Prorok: „Vskutku v Ráji nebude nikdo starý.... vskutku Alláh jim dovolí vstoupit do Ráje a navrátí jim jejich panenství.“

Bod č. 9

Bylo vyprávěno v některých áthár (vyprávění raných učenců), že žena tohoto světa bude v Ráji mnohokrát krásnější než al-húr al-ein (hurisky) kvůli jejich uctívání Alláha.

Bod č. 10

Ibn al-Qajjím řekl: „Vskutku každému bude zabráněno přiblížit se k rodině (tj. manželky nebo manželé) v něm, tj. v Ráji.

A hlavně: „Ráj byl zkrášlen pro vás, ženy, stejně jako byl zkrášlen pro muže. Při Alláhu, neztrácejte naději, vždyť život je krátký. Odchází a nic po něm nezůstane kromě nikdy nekončící věčnosti. Pak budete obyvatelkami Ráje - pokud to bude Alláhova vůle. A vězte, že vskutku věnem Ráje je ímán (víra) a dobré skutky a nikoliv falešné touhy a pohrdání. A ujistěte se, že si dobře pamatujete tato slova: „Když se žena modlí pětkrát denně, postí v měsíci ramadánu, ochraňuje své intimní části a poslouchá manžela, bude ji řečeno: Vstup do Ráje kterou branou si přeješ.“

A buď si vědoma a velmi opatrná k těm, kteří volají k pokušení (fitna) a věz, že zkáza ženy pochází od těch, kdo chtějí její zkázu (fasád) a její nemorálnost a její odvrácení se od konečného úspěchu v rajském potěšení. A nevěnuj pozornost okrášleným frázím některých „liberálních“ mužů a žen, spisovatelů. Oni se podobají lidem posedlým, a jsou jako ti, o kterých Alláh řekl: „Mají zájem na tom, aby jste nevěřili stejně jako oni nevěří a abyste byli stejní.“

Žádám Alláha,aby usnadnil ženám muslimkám triumfovat v zahradě potěšení, a aby je učinil vedoucí a vedené, a aby odvrátil šajtána od lidstva, mužů i žen, který volá po zničení ženy a pro její škodu. Mír a požehnání s Prorokem Mohamedem a jeho rodinou a společníky.

 

překlad z www.iisca.org

—————

Zpět